فهرست طبقات
سه شنبه, ۲۷ مهر ۱۴۰۰ ۱۰:۳۰ ۲۶
طبقه بندی: خبر
چچ
2KjZiti0INin2LIg27LbsNi52YXZiNivINix2YjYtNmG2KfZitmKINiv2LEg2YHYttin2Yog2LPYqNiyINin2KjYqtiv2KfZiiDYqNmE2YjYp9ixINin2YXZitix2YrZhyDYp9mK2YXZhiDYs9in2LLZiiDYtNiv

در راستای اجرای درخواست های مردمی و تامین روشنایی معابر منطقه ۱۲:

بیش از ۲۰عمود روشنایی در فضای سبز ابتدای بلوار امیریه ایمن سازی شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲ : اداره فضای سبز این منطقه با مشارکت اداره ناحیه ۲ ، اقدام به ایمن سازی عمود های روشنایی واقع در فصای سبز ابتدای بلوار امیریه نمود.

براساس همین گزارش این اقدامات در راستای تامین درخواست های شهروندان مبنی برافزایش روشنایی محل مذکور انجام شد

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.1187167167664
Qt: 0.72979187965393