فهرست طبقات
دوشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ ۱۱:۳۸ ۱۶۲
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KjYs9iq2LHYs9in2LLZiiDZiCDYqNix2KzYs9iq2Ycg2LPYp9iy2Yog2KjYp9i62obZhyDZh9in2Yog2LPYt9itINmF2YbYt9mC2YcgMTI=

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 12،

بسترسازی و برجسته سازی باغچه های سطح منطقه 12

بستر سازی و برجسته سازی باغچه های سطح منطقه 12 جهت استقبال از بهار 1400

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 12، اداره فضای سبز این منطقه با هدف زیباسازی منظر شهری، اقدام به بسترسازی و برجسته سازی باغچه های سطح منطقه جهت کاشت گل های فصلی نمود.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.6442413330078
Qt: 3.0234997272491