5°C 
اوقات شرعی
 • پنج شنبه،26 مهر 1397
 • ورود
 
     
   • مقررات عمومی

    مقررات عمومی

    تاریخ سند : -
    شماره نامه : -
    ماده 17: هرگاه ضمن اجرای قراردادهای ساختمانی یا عمرانی تغییرات جدیدی در مشخصات و نقشه و یا نوع کار پیش آید که جداگانه انجام پذیر نباشد و بهای واحد آن کار در فهرست واحد بها پیش بینی نشده باشد بهای ...

     ماده 17: 
    هرگاه ضمن اجرای قراردادهای ساختمانی یا عمرانی تغییرات جدیدی در مشخصات و نقشه و یا نوع کار پیش آید که جداگانه انجام پذیر نباشد و بهای واحد آن کار در فهرست واحد بها پیش بینی نشده باشد بهای عادلانه واحد کار مورد نظر از طرف قسمت فنی شهرداری یا دفتر فنی استان یا فرمانداری کل و با موافقت پیمانکار و تصویب هیئت عالی معاملات شهرداری و تایید شهردار تعیین خواهد شد ولی میزان کارهای جدید نباید از صدی 10 کل مبلغ پیمان تجاوز کند. 
    ماده 18: 
    در قراردادها باید قید شود شهرداری می تواند تا حداکثر بیست و پنج درصد مبلغ پیمان از میزان کار یا جنس موضوع پیمان را کسر یا اضافه نماید و در هر حال باید قبل از انقضاء مدت پیمان به پیمانکار ابلاغ کند. 
    ماده 19: 
    در مورد معامله به وزارتخانه و مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری و معامله بین دو شهرداری فقط توافق طرفین که بتایید انجمن شهر برسد کافی است. 
    ماده 20: 
    در موارد استثنائی که بصلاح و صرفه شهرداری باشد انجمن شهر می تواند بنا به پیشنهاد شهردار اختلافاتی را که با پیمانکاران شهرداری پیدا می شود و مبلغ مورد اختلاف از پانصد هزار ریال بیشتر نباشد از طریق سازش و یا ارجاع به داوری حل و فصل نمایند لکن در مواردی که مبلغ مورد اختلاف بیش از پانصد هزار ریال باشد رفع اختلاف از طریق سازش یا ارجاع بداوری با پیشنهاد شهردار و تایید انجمن شهر و تصویب وزارت کشور امکان پذیر خواهد بود.
    در اینگونه موارد داور اختصاصی و داور مشترک باید به تأیید وزارت کشور برسند. 
    ماده 21: 
    معاملات شهرداری تهران تابع مقررات آئین نامه مربوطه مصوب آذرماه 1344 کمیسیون کشور مجلسین و مقررات فصل ششم این آئین نامه می باشد و اختیارات و وظائف هیئت عالی معاملات در شهرداری تهران بعهده کمیسیون مناقصه مقرر در ماده 6 آئین نامه مذکور خواهد بود. 
    تبصره: 
    در مورد معاملات جزئی شهرداری تهران می تواند اختیارات مربوط به رئیس کارپردازی را به رؤسای نواحی ویا رؤساء و مسئولین هر یک از واحدهای تابعه شهرداری واگذار نماید. 
    ماده 22: 
    دستورالعمل مربوط به طرز اجراء این آیین نامه از طرف وزارت کشور تهیه و به شهرداریها ابلاغ خواهد شد و در هر مورد که ابهامی در طرز اجراء هر یک از مواد این آئین نامه حاصل شود رفع ابهام بعهده وزارت کشور خواهد بود.

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: