اوقات شرعی
 
     
   • کارشناس مسئول امور مشارکتها و سرمایه گذاری
    کارشناس مسئول امور مشارکتها و سرمایه گذاری
    احمد  خداشناس
    کارشناس مسئول امور مشارکتها و سرمایه گذاری
    کارشناسی ارشد - برنامه ریزی شهری -
    تلفن تماس :31296248
    رایانامه :khodashenas-a@mashhad.ir