14°C 
اوقات شرعی
 
       
      • نشست معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و شهردار منطقه 12